Descompte WEB -11% (tots els tipus d'habitacions cada dia).
Descompte WEB -20% (Habitació Doble Individual de Diumenge a Divendres)

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Actualitzades a 10 de desembre del 2020.

OBJECTE

Les presents condicions generals regulen el contracte d'allotjament turístic entre la persona contractant (d'ara endavant, també persona usuària) i START TODAY, SL (d'ara endavant HOTEL XALET DEL GOLF) CIF B02641355, domicili social a Xalet del golf, Devesa de l 'Golf S/N, 17539 BOLVIR (GIRONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 4797, Foli 180, Full B553756, correu electrònic reserves@chaletdelgolf.com, telèfon +34 972 884 320.

HOTEL XALET DEL GOLF està degudament inscrita al Registre de Turisme de Catalunya, amb identificador registral HG-002.274 modalitat hotel (H), dígit control 79, categoria 4 estrelles.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En contractar els nostres serveis oferts en aquesta web, el contractant manifesta expressament que ha llegit, entengut i accepta sense reserves aquestes condicions generals, així com els particulars que poguessin establir-se. Totes les condicions generals estaran permanentment a disposició dels usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent en cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-HOTEL XALET DEL GOLF el dret de modificar-los unilateralment, sense que això pugui afectar els serveis, o promocions que van ser contractats amb anterioritat a la modificació, pel que es recomana a les persones usuàries que els llegeixin detingudament cada vegada que accedisquen a aquest portal, entenent vigents els que en cada moment apareguin publicades al mateix.

El contracte no s'arxivarà. Es redactarà en castellà i en les relacions de consum que tinguin lloc a Catalunya, també en català.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

  • Pas 1. Selecció de l'habitació. Haureu d'indicar el dia d'arribada i de sortida, nom de persones per habitació i clicar a prop. Se li mostraran a continuació les habitacions disponibles, havent de triar la que li interessi, nom d'ocupants, d'habitacions i el règim alimentari que prefereix dels oferts.
  • Pas 2. Dades personals. En continuar amb la reserva, haureu de facilitar els dades personals que se sol·licitin, inclosos els d'una targeta de crèdit per garantir la reserva. Un cop emplenats tots els camps sol·licitats, haureu de prémer el botó «confirmar reserva» perquè s'enviïn les dades introduïdes.
  • Pas 3. Confirmació de la reserva. Rebuts les dades després de clicar el botó «confirmar reserva», rebreu un correu electrònic confirmant-li la reserva.

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Durant el procés de reserva i abans de prémer el botó per procedir a confirmar la reserva, la persona usuària podrà corregir qualsevol error i és impedirà continuar si no es proporcionen tots els dades que se li demanin. També abans de procedir a la confirmació de la reserva, la persona usuària podrà canviar-ne el contingut i fins i tot cancel·lar-la en la seva totalitat, i pot retrocedir a les pantalles anteriors per realitzar les rectificacions oportunes.

Abans i després de realitzar la reserva podreu contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica reserves@chaletdelgolf.com o trucar al telèfon +34 972 884 320 indicant l'error sofert, per tal de procedir a la seva correcció.

CAPACITAT DE LES UNITATS D'ALLOTJAMENT I CONDICIONS ESPECIALS D'UTILITZACIÓ O GAUDI DE L'ESTABLIMENT

La capacitat legal màxima de les nostres unitats d'allotjament així com les condicions especials i d'utilització o gaudi de l'establiment són les que s'indiquin a cada cas al web abans de fer una reserva.

No s´admeten animals de companyia.

Durant l'estada a l'hotel els menors han d'anar acompanyats d'un adult.

QUI POT CONTRACTAR

Per poder contractar els serveis d'allotjament turístic oferts a la nostra web, la persona usuària declara que té al mínim 18 anys d'edat.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

A les cancel·lacions efectuades dins de les 48 hores a la data d'arribada, es cobrarà el 100% de l'preu de la primera nit.

Excepte a temporada alta que serà de 7 dies previs.

La no-presentació comportarà el càrrec del 100% de l'estada.

INDEMNITZACIÓ PER RENÚNCIA DE L'ESTADA

És obligatori efectuar el pagament de totes les nits un cop fet el registre d'entrada, tota marxeu amb avis de menys de 48 hores suposarà el càrrec de les nits no efectuades.

PREUS I ALTRES GASTOS

Els preus aplicables a cada allotjament són els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica als quals s'afegiran, si escau, els gastos o serveis addicionals que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total a causa de pagament a la darrera fase de la mateixa.

Els preus que s'indiquin inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), expressant-se a la moneda Euro (€).

L'impost sobre estades a establiment turístics (IEET) és aplicable a les persones que facin estada als establiments d'allotjaments turístics a Catalunya majors de 16 anys, es meritarà a l'inici de l'estada, pel que la seva cobrament s' exigirà a la data darribada a aquest en funció de ledat de cada persona allotjada.

GARANTIA, MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ DE LA RESERVA

Per garantir la reserva, haureu de facilitar els vostres dades de targeta de crèdit, a través d'una plataforma segura, que compleix els estàndards internacionals de seguretat amb certificació PCI DSS.

El pagament de la reserva es farà directament a l'hotel, tret que concorri causa de penalització per haver cancel·lat la reserva fora dels terminis fixats, o no es presenti a l'establiment a la data acordada d'entrada. En aquests casos es procedirà a carregar a la targeta limport corresponent.

El client autoritza que una vegada fet el pagament si vol factura, se li expedeixi factura electrònica, podent revocar el consentiment en qualsevol moment

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Quan rebem la seva sol·licitud de reserva, farem confirmar-ho per correu electrònic a l'adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de reserva i contindrà les condicions generals i, si escau particulars del contracte.

COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA USUÀRIA

Les comunicacions amb la persona usuària de l'establiment d'allotjament turístic es realitzaran a través de mitjans electrònics, com és el correu electrònic, telèfon, inclosa la missatgeria instantània, de manera que haurà de facilitar els dades actius en cada moment per tal finalitat.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients, al telèfon +34 972 884 320 o pot contactar via correu electrònic a l'adreça reserves@chaletdelgolf.com indicant el número de reserva que li va ser assignat al correu electrònic de confirmació de la reserva.

DRET DE  DESISTIMENT

D'acord amb la normativa vigent, no teniu dret de desistiment d'aquest contracte de subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge.

INFORMACIÓ SOBRE LA RESERVA, QUEIXES I RECLAMACIONS

En cas que vulgueu formular una reclamació, queixa o demanar informació sobre els productes oferts o contractats, podeu trucar al telèfon +34 972 884 320 o podeu contactar via correu electrònic a l'adreça reserves@chaletdelgolf.com

S'informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denuncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l'adreça abans indicada.

CHECK-IN & CHECK-OUT

El check-in s'ha de fer entre les 15h i les 21 hores i el check-out entre les 8h i les 12h.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació daquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renuncia a qualsevol altre fòrum que els pugui correspondre, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Sabadell.

©Tots els drets reservats

caCatalan